Reklamační řád

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád  (dále jen „reklamační řád“) vydaný obchodní společností Mirotel Service s.r.o., IČO: 06891136, se sídlem: Vrchlického 49 ,Praha 5 Košíře  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Spisová značka C 290818,  (dále jen „Prodávající“), e-mail: info@mirotel.cz, tel.č.: +420 777348676, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“) upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) na prodejnách Prodávajícího dle kupní smlouvy o koupi takového zboží uzavřené na prodejně Prodávajícího mezi Zákazníkem a Prodávajícím ((dále jen „Smlouva“). Smlouva není uzavírána distančním způsobem. Smlouva je uzavřena v okamžiku realizované koupě.

 

2.   ROZSAH ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že zboží je při koupi bez vad.

Projeví-li se vada zboží v průběhu prvních 6 měsíců od převzetí takového zboží od Servisu, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zákazník je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 12 měsíců od převzetí opraveného zařízení od servisu. Je-li Zákazníkem podnikatel a při uzavření kupní Smlouvy bylo z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne také v době 12 měsíců od převzetí opraveného zařízení. Záruku nelze uplatnit na mechanicky poškozené náhradní díly.

Pro nákup nového zboží tj. příslušenství k mobilním telefonům se vztahuje standardní záruční doba 24 měsíců.

U použitého zboží je lhůta k podání reklamace v souladu s § 2168 OZ zkrácena na 12 měsíců. Zkrácení lhůty dle předchozí věty vyznačí Servis na dokladu o prodeji takového zboží.

3. NÁROKY ZÁKAZNÍKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními §§ 1914—1925, §§ 2099—2117 a §§ 2161—2174 OZ.

Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Zákazník odstoupit od Smlouvy. .Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Odstranění vady spočívá především v opravě zboží.

Není-li možná oprava, výměna součásti zboží ani dodání nového zboží, má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Zákazník od Smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

Právo na dodání nového zboží, výměnu součásti či odstoupení od Smlouvy má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě mnu pro větší počet vad.

Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy mnu neuplatní-li právo na dodání nové zboží bez vad, na výměnu její součásti mnu na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást mnu zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době mnu že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, a mnu pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným mnu neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do zboží, nadměrnou oxidací, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením, bylo-li zboží připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím, mnu pokud byla vada způsobena používáním nestandardního příslušenství.

4. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE, ZPŮSOB A MÍSTO UPLANĚNÍ

Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník v libovolné provozovně Prodávajícího, a to buď osobně, mnu prostřednictvím přepravní společnosti (např. Česká pošta, PPL), případně i v sídle mnu místě podnikání Prodávajícího.

5. Průběh reklamačního řízení

Za veškerá data uložená v reklamovaném elektronickém zařízení Prodávající neodpovídá a Zákazník bere na vědomí, že může dojít k jejich smazání, poškození či učinění neupotřebitelnými a/mnu nepoužitelnými (a to zcela či částečně). Před předáním elektronického zařízení do reklamace by si proto měl Zákazník veškerá v něm uložená data zálohovat.

Prodávající mnu jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady zboží.

Reklamace včetně odstranění vady zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající o vyřízení reklamace vyrozumí zákazníka prostřednictvím e-mailu zaslaným na e-mailovou adresu, kterou Zákazník při uplatnění reklamace pro tyto účely Prodávajícímu sdělil, a/mnu prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, které Zákazník při uplatnění reklamace pro tyto účely Prodávajícímu sdělil.

Zákazník je povinen si vyzvednout reklamované zboží do 14 kalendářních dnů od vyrozumění o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20 Kč vč. DPH za kalendářní den. Nevyzvedne-li si Zákazník zařízení do 30 kalendářních dnů poté, co byl vyrozuměn o vyřízení reklamace, může Prodávající reklamované zboží na účet Zákazníka prodat. Prodávající o zamýšleném prodeji zařízení vyrozumí Zákazníka a stanoví mu náhradní lhůtu k vyzvednutí zařízení v délce 1 měsíce. Případný přeplatek bude Zákazníkovi na jeho žádost poukázán na jím určený bankovní účet.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ   

 Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Servisu prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztah vzniklé na základě Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím se řídí českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy budou rozhodovat české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Volbou práva podle předchozího odstavce není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení tohoto reklamačního řádu neplatné mnu neúčinné, mnu se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností mnu neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem [•] 2018.

Naše pobočky

mapa pobočky

Pobočka Praha

+420 777 348 676
praha@mirotel.cz

Vrchlického 49, Praha 5 Košíře 150 00

Otevírací hodiny

Pondělí 10:00 – 18:00
Úterý 10:00 – 18:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 10:00 – 18:00
Pátek 10:00 – 18:00

Pobočka Pardubice

+420 724 268 847
pardubice@mirotel.cz

17. listopadu 237b, Pardubice I, 530 02
Nachází se na nejrušnější Pardubické křižovatce hned vedle hlavního vchodu do obchodního centra Atrium. Vchod do servisu je možný přímo z ulice.

Otevírací hodiny

Pondělí – Pátek
09:00 – 17:00

Mirotel service s.r.o

Sídlo: Vrchlického 49, Praha 5 Košíře 150 00
Spisová značka C 290818, vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 06891136
DIČ: CZ06891136

Kontakt

+420 777 348 676
servis@mirotel.cz

Provozovna

Vrchlického 49
150 00 Praha 5

Napište nám

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení Vašeho dotazu či požadavku.